___--___
               ___---___--___-
            ___---___---    -
         ___---___---
      ___---___---
   ___---___---
 ___---___---_________________________________
=============================================
 ||||
 |-------------------------------------------
 |-___-----___-----___-----___-----___-----__
 / _ \===/ _ \  / _ \===/ _ \  / _ \===/ _
 ( (.\ oOo /.) ) ( (.\ oOo /.) ) ( (.\ oOo /.
 \__/=====\__/  \__/=====\__/  \__/=====\_
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   |||||||     |||||||     |||||||
   (oOoOo)     (oOoOo)     (oOoOo)
   J%%%%%L     J%%%%%L     J%%%%%L
  ZZZZZZZZZ    ZZZZZZZZZ    ZZZZZZZZZ
  ==========================================
 __|_________________________________________